ปส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในศตวรรษที่ 21

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในศตวรรษที่ 21 (Enterprise Risk Management in 21st) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

oap220265 5 resize oap220265 4 resize

 
       การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ให้แก่บุคลากร ปส. ในทุกระดับ เพื่อให้ ปส. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ซึ่ง ลปส. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลัก COSO Enterprise Risk Management (ERM) 2017 มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร รวมทั้งให้บุคลากร ปส. ตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กรที่ดีในอนาคต
oap220265 3 resize oap220265 6 resize oap220265 2 resize

        ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

Search