ปส. ฝึกเพิ่มทักษะเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านรังสี เสริมศักยภาพเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย

IMG 0680 resize
 
⚛️ปส. ฝึกเพิ่มทักษะเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านรังสี เสริมศักยภาพเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย
 
       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกเพิ่มทักษะเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านรังสี ภายใต้กรอบการดำเนินงานรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เสริมความรู้-เพิ่มศักยภาพการเตรียมพร้อมในการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย
 
IMG 0491 resize IMG 0680 resize
 
       นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า การฝึกเพิ่มทักษะเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านรังสี ดำเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กระทรวงกลาโหม ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus: ADMM-Plus) โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของอาเซียน ด้านเคมี ชีวภาพ และรังสี จึงมีการจัดการฝึกเพิ่มทักษะเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีขึ้น ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2565 ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก โดยผู้เข้าร่วมการฝึกดังกล่าวคือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งมาจากกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จำนวน 70 นาย โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ปส. เข้าร่วมฝึกเพิ่มทักษะและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในฐานะของหน่วยงานเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
       โดยกิจกรรมในการฝึกเพิ่มทักษะเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านรังสี ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การก่อการร้ายทางนิวเคลียร์และรังสี โดยพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ โดย ดร.กิตติ์กวิน อรามรุญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี นอกจากนี้ ยังมีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางรังสีในการเฝ้าระวัง และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลองที่มีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศ
 IMG 0868 resize IMG 0800 resize
 
        นายเพิ่มสุข กล่าวต่อไปว่า การฝึกในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ภายใต้แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564 - 2570 ซึ่งสนับสนุนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายและการพันธมิตรที่เข้มแข็งของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญทางรังสีของประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้แผนฉุกเฉินฯ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3104 และ 3107
 
IMG 0611 resize IMG 0675 resize
 

IMG 0834 resize

IMG 0717 resize IMG 0841 resize

 

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search