ครม. มีมติเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

 
        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เสนอเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หวังลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และจะประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งใบอนุญาต และที่เกี่ยวกับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่ปัจจุบันได้มีการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบต่อผู้ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่เป็นภาคเอกชน ทั้งด้านการแพทย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร การศึกษาวิจัย หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. …. เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
        ทั้งนี้การออกกฎกระทรวงดังกล่าว จะเกิดผลดีต่อผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ การศึกษาวิจัย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มากกว่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสีย เนื่องจากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับการประกอบกิจการดังกล่าว และจะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการอันเป็นการส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีและกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1506 , 3404
oap230365 n
 
 

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search