ปส. ต้อนรับการเยี่ยมชม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

        ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจและศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ศปร.) และรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ณ สำนักงานปรมาญเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผ่านทางระบบออนไลน์
         นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมฯ ยังได้รับฟังการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดย ตร.กิตติ์กวิน อรามรุญ หัวหน้า ศปร. และศึกษาหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดย วิทยากร ศปร. ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนไทยต่อไป
oap 3 resize oap 7 resize
 
oap 1 resize oap 5 resize oap 6 resize
 
oap 7 resize oap 2 resize 
 

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search