ปส. ยกระดับเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

         ในวันนี้ (28 มีนาคม 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับ 10 ประเทศอาเซียน ยกระดับการเตรียมความพร้อมและตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมประเมินสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยผ่านโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมภายในภูมิอาเซียน
oap280365 1 oap280365 4
 
          นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ Enhancing Emergency Preparedness and Response in ASEAN : Technical Support for Decision Making” ซึ่งมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ในสหภาพยุโรปและภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมประชุมกว่า 45 คน ณ โรงแรมโมเวนพิค สยาม นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการตัดสินใจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคอาเซียน นอกเหนือจาการประชุมแล้ว ยังมีการเสริมสมรรถนะเพิ่มศักยภาพบุคลากรไทยและอาเซียน ผ่านกระบวนการฝึกซ้อมสถานการณ์บนโต๊ะ อาทิ สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศอาเซียน เช่น การเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศข้างเคียงที่ใกล้ภูมิภาค โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการพยากรณ์การแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจควบคู่กับมาตรการและแนวทางในการดำเนินการภายใต้แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะแรก ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป

oap280365 6 oap280365 3

oap280365 7 oap280365 2 oap280365 5

 


ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search