ปส. เร่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี MOU รร.มอ.วิทยานุสรณ์

         ในวันนี้ (29 มีนาคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านโครงงานวิจัยและพัฒนา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านนิวเคลียร์และรังสีร่วมกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงงานวิจัยของนักเรียน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านนิวเคลียร์และรังสี

oap290365 4

          นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามความเข้าใจความร่วมมือด้านโครงงานวิจัยและพัฒนา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับ นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. และผ่านระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินโครงงานวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสีในทุกมิติ โดยจะร่วมสนับสนุนด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ข้อมูลวิชาการ ในการดำเนินการโครงงานวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสีของนักเรียน ให้โรงเรียนทำหน้าที่เป็นโรงเรียนแม่ข่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงงานวิจัย และสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในภูมิภาคด้วย

oap290365 2 oap290365 7

          นายเพิ่มสุข กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้และมีการบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสี จำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่เยาวชนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทางและเหมาะสม ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ตามความสนใจและความถนัดจนมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดไปในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4304

oap290365 6 oap290365 1   oap290365 5                 
oap290365 3        


ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search