ปส. เข้าร่วมการประชุม A/CPPNM Review Conference ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

        การประชุม Conference of the Parties to the Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 2022 (A/CPPNM Review Conference) ณ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย จัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบทแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่สำคัญในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเป็นพันธกรณีที่มีผลผูกพันให้รัฐภาคีร่วมกันพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของตนเอง ภูมิภาค และระดับนานาชาติ สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุก ๆ ด้าน โดยปัจจุบันอนุสัญญาฯ มีรัฐภาคีจำนวน 154 รัฐ และในจำนวนดังกล่าวเป็นรัฐภาคีบทแก้ไขเพิ่มเติมด้วยจำนวน 129 รัฐ โดยอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของอนุสัญญาฯ คือการสนับสนุนให้ทุกรัฐเข้าเป็นภาคีเพื่อให้เกิดการบูรณาการและผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบ (universalization)

oap 1
 
        การประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การกล่าวถ้อยแถลงของรัฐภาคีและผู้สังเกตการณ์ การนำเสนอและกล่าวถ้อยแถลงสั้นในช่วง topical sessions ในหัวข้อที่สำคัญภายใต้อนุสัญญาฯ และการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์การประชุม
        สำหรับประเทศไทย นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เข้าร่วมการประชุมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนและเป็นผู้กล่าวถ้อยแถลง และมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และ ปส. เข้าร่วม โดย ปส. จะกล่าวถ้อยแถลงสั้นในช่วง topical session ในหัวข้อ Provisions on International Cooperation ซึ่งกล่าวถึง ความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศต่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยประเทศไทยริเริ่มและผลักดันให้เกิดเครือข่ายอาเซียนตอมที่สนับสนุนงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร เช่น IAEA EU สหรัฐฯ แคนาดา เกาหลีใต้ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมร่วม ณ ด่านชายแดน โดยไทยและมาเลเซียภายใต้การสนับสนุนของ IAEA และเคยจัดการฝึกซ้อมร่วมในปี พ.ศ. 2559 และยังคงหาโอกาสที่จะจัดการฝึกซ้อมร่วมฯ กับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปในอนาคต และย้ำจุดยืนสนับสนุนให้รัฐภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้พันธกรณีของอนุสัญญาฯ ต่อไป
        สำหรับประเด็นที่รัฐภาคีส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ คือการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้เกิดขึ้นทั่วโลก การเรียกร้องให้รัฐภาคีสนับสนุน Nuclear Security Fund ซึ่งเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ IAEA สำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมถึงการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศยูเครนซึ่งส่งผลกระทบต่อมาตรการความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในประเทศ
 
oap 2

 


ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search