ปส. ร่วมผนึกกำลัง 5 หน่วยงาน MOU จ.สตูล พัฒนาจังหวัดสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG

oap010464 2

     ในวันนี้ (1 เมษายน 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และจังหวัดสตูล ร่วมส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้อย่างบูรณาการเพื่อให้นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

oap010464 3

oap010464 1

     นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG ร่วมกับศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยความร่วมมือของทั้ง 6 หน่วยงานในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชการเพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้บูรณาการศาสตร์ไปพัฒนาให้จังหวัดสตูลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางมรดกทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานอุทยานธรณีโลก ซึ่งได้รับการรับรองเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งแรกของไทย

oap010464 4
     นางสุชิน กล่าวว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย ได้มีการบูรณาการทางวิชาการร่วมกับสถาบันการอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอมา ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งของ อว. ที่มีภารกิจสำคัญในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม และนำองค์ความรู้มาพัฒนาประเทศ โดยทั้ง 6 หน่วยงานภายใต้สังกัด อว. และที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ไปพัฒนาพื้นที่ของอุทยาธรณีโลกสตูล จึงเกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้ และบุคลากรร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้ใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการไปสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากอุทยานธรณีโลกสตูล และผลักดันให้จังหวัดสตูลเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางมรดกวัฒนธรรม สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ BCG ให้เกิดเศรษฐกิจมูลค่าสูงต่อประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4213

Search