ปส. เสริมความรู้บุคลากรส่วนหน้าของไทย เตรียมพร้อมป้องกันภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี

     ในวันนี้ (5 เมษายน 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสริมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าผ่าน “หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าเพื่อการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” เตรียมพร้อมรับมือและตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของไทยตลอด 24 ชั่วโมงoap050465 2
     นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าเพื่อการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. และผ่านระบบออนไลน์ เปิดเผยว่า ปส. ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ทางด้านนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ส่วนหน้า ให้มีความพร้อมในการประสานงาน ดำเนินการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย ซึ่งการอบรมในวันนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั่วประเทศ โดยนับเป็นโอกาสที่ดีในการแนะนำแนวทางในการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปอย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม
     นายเพิ่มสุข กล่าวต่อไปว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ และยังมีภารกิจตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันประเทศ ซึ่ง ปส. มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการทางเทคนิคด้านนิวเคลียร์และรังสีและร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานความมั่นคงของประเทศ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในการประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

oap050465 1

oap050465 3

oap050465 5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3104 และ 3107

 

 

Search