ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 ครั้งที่ 1/2565

oap070465 3 resize

    👉 ในวันนี้ (7 เมษายน 2565) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 103 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางเพ็ญนภา กัญชนะ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ
    📌โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณา คือ การจัดลำดับข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. 2567 – 2568 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อประกอบการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ ดังนี้
     (1) การได้รับการผลักดันเชิงนโยบายระดับหน่วยงานและระดับชาติ (National Commitment)
     (2) การสร้างคุณค่าให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
     (3) การพัฒนาโครงการแบบบูรณาการหลายหน่วยงานและภาคส่วน
     (4) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศ
     (5) ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศ

oap070465 1 resize

oap070465 2 resize

oap070465 4 resize

oap070465 5 resize

Search