ปส. ติวเข้ม-เสริมความรู้บุคลากรไทย เตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

oap250465 3

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เสริมองค์ความรู้บุคลากรทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย เตรียมพร้อมรับมือและตอบสนองกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

     นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. โดยเปิดเผยว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการตอบสนองต่อเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการรับมือและเผชิญเหตุฯ สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และสามารถบริหารจัดการเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 15 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการตำรวจสันติบาล กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

oap250465 2

     นางเพ็ญนภา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในด้านต่าง ๆ มากขึ้น จึงมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงจากการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้ ดังนั้น ปส. จึงมุ่งมั่นกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยังมีภารกิจตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันประเทศ จึงต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี โดยการจัดทำแผนการปฏิบัติการฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐให้มีศักยภาพในการตอบสนองต่อเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ของไทยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและเกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

oap250465 1

oap250465 4

oap250465 5

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 3104 และ 3107

 

 

Search