คณะสหเวชศาสตร์ มธ. เยี่ยมชม ปส.

                 ในวันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเยี่ยมชมภารกิจด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางรังสีของ ปส. ได้แก่ ห้องปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ และห้องปฏิบัติการมาตรฐานวัดรังสีทางชีวภาพ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนไทยต่อไป
 
oap060565 1 resize oap060565 4 resize 
oap060565 2 resize oap060565 6 resize oap060565 5 resize
 

oap060565 3 resize

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search