ปส. รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13

พิมพ์
            เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการนำเสนอโปสเตอร์ในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งมีหน่วยงานและสถานบันการศึกษาเข้าร่วมงานประชุมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ปส. ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ระดับดีทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่
 
      1. แบบจำลองการเคลื่อนที่ของ Cs-137 ในชั้นดินป่าไม้ (Modelling137 Cs migration in forest soils) ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของการสะสมของสารรังสีในป่าไม้ หากเกิดขึ้นในอนาคต
1
 
1.1
 
 
      2. การวิเคราะห์หาอายุของชั้นดินโดยการใช้เทคนิค unsupported Pb-210 และการสะสมของ Cs-137 ในชั้นดินป่าสักปลูกเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก (Study on unsupported Pb-210 dating and Cs-137 deposition in soil layer of teak plantation, kuao kra yang, phitsanulok) เป็นวิธีที่นิยมใช้กับการหาอายุของตะกอน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการหาอายุของชั้นดิน อัตราการสะสมของดิน และการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการดินและน้ำของประเทศไทย
2
 
2.1
 
 
      3. การประเมินปริมาณรังสียังผลที่ประชาชนไทยได้รับด้วยข้อมูลปริมาณรังสีแกมมาในอากาศจากสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในประเทศไทย (The assessment of annual effective dose using ambient gamma dose rate data from the radiation monitoring stations in Thailand) โดยงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลปริมาณรังสีพื้นหลัง/อ้างอิงของประเทศไทยในการป้องกันอันตรายจากรังสีต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ในกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ที่อาจจะส่งกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต
3
 

3.1

 
          ปส. ให้ความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนกระบวนการทำงานวิจัยของบุคลากรด้านการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ซึ่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ และพัฒนาประเทศ ตลอดจนพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยจากการดำเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีสู่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป

 
oap180565 1 oap180565 2 oap180565 6
 
oap180565 5 oap180565 4 oap180565 3 
 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120