ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2565

 284017477 5174300812650309 787805788300794114 n        

         ในวันนี้ ( 24 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 09.00 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กหรอนิกส์ เพื่อร่วมกันพิจารณานำข้อสอบที่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานฯ มาวิเคราะห์คัดแยกตามหมวดหมู่และนำเข้าโปรแกรมคลังข้อสอบ Microsoft Access เพื่อนำข้อสอบไปใช้ในการสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตในแต่ละระดับแต่ละประเภท โดยมี นายธนวัฒน์ สนทราพรพล ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search