ปส. ประสานความร่วมมือแคนาดาและ WINS จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี ครั้งที่ 2

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์โลก (World Institute for Nuclear Security; WINS) ร่วมกันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management : RSSM) ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 -27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว มุ่งสร้างความตระหนักเชิงรุกและพัฒนาทักษะด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีของไทย

oap240565 2 resize oap240565 16 resize

      นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี ครั้งที่ 2 เปิดเผยว่า ปส. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management : RSSM) ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 -27 พฤษภาคม 2565 โดยหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักและพัฒนาทักษะด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีในหน่วยงานของตน เพื่อให้เกิดด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ การค้าและการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดากับ ปส. ซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ปี 2563 และมีการจัดอบรมครั้งที่ 1 ให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายใน ปส. ผ่านระบบออนไลน์ในเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยถือว่าเป็นการนำร่องการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างเป็นรูปธรรม

oap240565 10 resize oap240565 13 resize

       นางสุชิน กล่าวต่อไปว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีอย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ หลักการพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ฟังก์ชันและองค์ประกอบพื้นฐานของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทางผิดกฎหมาย ภัยคุกคามและกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย ผ่านวิทยากรที่มากความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้รับรองโดย WINS ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเสริมแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีตลอดทั้ง 4 วัน

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการองค์ความรู้และฝึกอบรมด้านนิวเคลียร์และรังสี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1114oap240565 1 resizeoap240565 9 resize

oap240565 14 resize oap240565 11 resize oap240565 6 resize

oap240565 3 resize oap240565 15 resize oap240565 12 resize

oap240565 17 resize oap240565 7 resize

oap240565 4 resize oap240565 5 resize oap240565 11 resize

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

Search