ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2570) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 info


โดย : คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ กรมอุตสาหรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search