ปส. ร่วมมือ WINS จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี ครั้งที่ 3

 oap300565 2 resize

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์โลก (World Institute for Nuclear Security; WINS) ร่วมกันจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management : RSSM) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีและสร้างความตระหนัก รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีในหน่วยงานของตน เพื่อให้เกิดด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล


oap300565 6 oap300565 4

oap300565 5 oap300565 1 oap300565 2 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search