ปส. ระดมความเห็นทุกภาคส่วน จัดทำ Flagship Project นำนิวเคลียร์-รังสี พัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570” เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกมิติ มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน มุ่งบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
oap210665 11
          ในวันนี้ (21 มิถุนายน 2565) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 70 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการระดมความคิด ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และยังเป็นการจัดทำโครงการสำคัญหรือ Flagship Project เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาคอาเซียน พร้อมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในหลากหลายสาขา อาทิ การเกษตร โภชนาการ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม พลังงาน และอื่น ๆ
 
OAP 7040 oap210665 7
         ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศฉบับนี้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาเป็นบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ปส. จึงผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของประเทศอย่างแท้จริง เพื่อให้แผนดังกล่าวขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4107 , 4108
 
 OAP 7101 OAP 7002 oap210665 10
oap210665 1 oap210665 2 oap210665 8

OAP 7147 oap210665 9

oap210665 4 oap210665 2 oap210665 3

OAP 7125  oap210665 5

oap210665 6


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search