ปส. เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี ณ กรุงเวียนนา

         ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการประชุม International Conference on Safety and Security of Radioactive Sources: Accomplishments and Future Endeavours ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ออสเตรีย ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการวัสดุกัมมันตรังสี ครอบคลุมทุกมิติทั้งในะระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย การกำกับดูแล วัฒนธรรมและความยั่งยืน ความร่วมมือ และการจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการ

923782

         โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ ดังนี้
              - State Experiences in Safety and Security of Radioactive Sources
              - IAEA Legislative Assistance Programme: Addressing Member States' Needs
              - Launch of the WINS International Best Practice Guide on Regulatory Practices for Radioactive Source Security

         นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก ปส. และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการนำเสนอประสบการณ์และข้อมูลจากการปฏิบัติงานของ ปส. และ สทน. ในการประชุมฯ อีกด้วย

428536 923784


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search