ปส. ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง ในการตรวจประเมินการรักษามาตรฐาน GECC

       วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ให้การต้อนรับ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผตร.อว.) พร้อมคณะ ในการเดินทางเข้าตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ปส. (Government Easy Contact Center : GECC) โดยผลการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวกของ ปส. ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ปส. ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในระดับพื้นฐาน
        ซึ่งประกอบด้วยงานบริการที่สำคัญ 5 งานบริการ ดังนี้
          - งานบริการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี
          - งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี
          - งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์
          - งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังสี
          - งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
       และในอนาคต ปส. จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการครบทุกด้าน ทุกมิติ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

oap210665 3

oap210665 2

oap210665 1 oap210665 6 oap210665 5

oap210665 4


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search