ปส. จัดอบรมแนวทางการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

       ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์” ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 30 คน จาก 5 หน่วยงานภายใน ปส. ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กลุ่มกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม และกลุ่มสนับสนุนทางเทคนิคด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ของ ปส. ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ขัดต่อกฎหมายของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานประสานภายใน ปส. ให้สามารถรักษาตัวอย่างวัตถุพยานให้เป็นไปตามห่วงโซ่ของการครอบครองวัตถุพยาน (chain of custody) ตลอดจนทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคและหน่วยงานประสานมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและหลักวิชาการที่ระบุในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

oap220665 1 oap220665 11

     การฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบการบรรยาย การสาธิต การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์สมมติ การอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหาข้อสรุป เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ร่วมกัน โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ในการฝึกอบรม ดังนี้
          1. มีแนวทางปฏิบัติเพื่อร่วมบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุรังสีเพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างปลอดภัย
          2. มีแนวทางปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานรังสี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ขัดต่อกฎหมายของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
          3. หน่วยงานประสานสามารถรักษาตัวอย่างวัตถุพยานให้เป็นไปตามห่วงโซ่ของการครอบครองวัตถุพยาน (chain of custody) และป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึงวัตถุพยานได้
    4. สามารถมั่นใจได้ว่าทางผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคและหน่วยงานประสานได้ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามที่ระบุในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
          5. ปส. มีแนวทางปฏิบัติด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และกฎหมายของประเทศ

oap220665 11 oap220665 6

oap220665 10 oap220665 5 oap220665 7


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search