ปส. จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี

      ในวันนี้ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 350 คน จาก 70 หน่วยงาน คลอบคลุมทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของตนเองต่อไป ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

oap230665 3 oap230665 4

oap230665 2 oap230665 2

 


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

Search