ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2565

        ในวันนี้ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 9 ปส. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณา คือแนวทางการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และแนวปฏิบัติของประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

oap230665 2

oap230665 1

oap230665 7

oap230665 6


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search