ปส. จัดประชุมเพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับ IAEA รอบปี 2023 - 2029

       วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) (Country Programme Framework; CPF) รอบปี ค.ศ. 2023 - 2029 ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ปส. เพื่อระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การเกษตร โภชนาการ การแพทย์ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 60 คน นอกจากนี้ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้จัดทำร่างเอกสาร CPF ให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

oap270665 1

oap270665 6 oap270665 9

oap270665 4 oap270665 12 oap270665 10

oap270665 4 oap270665 2

oap270665 11 oap270665 8 oap270665 5


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search