ปส. นำเสนอผลงานวิชาการด้านการกำกับความปลอดภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อมในงานประชุมวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 7

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดยศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 7 ในการนำเสนอผลงานวิชาการด้านการกำกับความปลอดภัยทางรังสีในสิ่งแวดล้อม พร้อมเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ ปส. ในการส่งเสริมผลักดันให้ "สตูล" เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางมรดกและวัฒนธรรม ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2565 ภายใต้ธีมงาน “UNESCO Global Geoparks Building Sustainable Communities” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
       โดยภายในงานมีการบรรยายผลงานวิชาการรวม 60 เรื่อง ภายใต้หัวข้อการนำเสนอ 7 หัวข้อ ได้แก่
1. SDGs in Geoparks
2. Gohazard Mitigation in Geoparks
3. Geodiversity and Geoparks
4. Geoparks: "Sustainable Tourism"
5. Geoparks: "Education and Interpretation"
6. Local Wisdom and Cultural Heritage in Geoparks
7. Aspiring Geoparks
 
oap 3
 
oap 2 oap 4
 
oap 5 oap 1
 
  

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search