นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมภารกิจ ปส.

      วันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการเยี่ยมชมภารกิจด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางรังสีของ ปส. ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีภายในร่างกาย และห้องปฏิบัติการมาตรฐานวัดรังสีทางชีวภาพ ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริม องค์ความรู้ทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนไทยต่อไป

S 5029940

S 5029946 S 5029959

S 5029951


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search