ปส. เข้าร่วมการประชุม RCA General Conference ครั้งที่ 51 พร้อมบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาค

     นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุม RCA General Conference Meeting (GCM) ครั้งที่ 51 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ร่วมกับประเทศสมาชิกทั้ง 22 ประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติในระดับภูมิภาค

oap 2

      นางสุชิน อุดมสมพร เปิดเผยว่า ปส. ในฐานะตัวแทนของหน่วยประสานงานกลางแห่งชาติของความตกลง RCA (The Regional Cooperative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology for Asia and the Pacific; RCA หรือความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคสำหรับการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก) ได้เข้าร่วมการประชุม RCA General Conference ครั้งที่ 51  โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศภาคีความตกลง RCA ทั้ง 22 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินของกิจกรรมภายใต้โครงการ RCA ในปี พ.ศ. 2565 ในประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ อาทิ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมตามแผนงาน การพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการ RCA การพิจารณากิจกรรมและโครงการความร่วมมือใหม่ภายใต้กรอบ RCA อาทิ โครงการ RCA Scholarship Programme เป็นต้น โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการภายใต้กรอบ RCA จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ

       นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถให้ประเทศไทยโดย ปส. สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานแห่งชาติของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือทางวิชาการ และการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4104 – 4106

oap 1

oap 3 oap250965 4


เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search