ปส. เสริมความรู้การจัดการระบบฐานข้อมูลแห่งชาติ ด้านการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน

oap 200366 5
           
         ในวันนี้ (20 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายรุจจพัน เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ได้รับมอบหมายจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง การจัดการระบบฐานข้อมูลแห่งชาติด้านการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน (Regional Workshop on the Management of National Dose Registries) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลการได้รับปริมาณรังสีของประเทศ (National Dose Registries) ตลอดจนร่วมกับทบทวนและอภิปรายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลการได้รับปริมาณรังสีจากการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพความรู้ของบุคคลากร รวมถึงยกระดับการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของ IAEA อีกด้วย

oap 200366 4
 
oap 200366 3 oap 200366 1
 
oap 200366 2
 

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search