การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดนและการตรวจสอบสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Training Course Radiation Gate Monitor and Dual Use Goods) วันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีตามแนวชายแดนและการตรวจสอบสินค้าที่ใช้ได้สองทาง

(Training Course Radiation Gate Monitor and Dual Use Goods) 

วันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ  โรงแรมพบทะเล รีสอร์ท และด่านศุลกากรคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 

Search