ฝึกอบรมและฝึกซ้อม Table – Top Exercise (TTX) ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับเจ้าหน้าที่ ปส.

 

 

หมายเหตุ: *** กรุณากรอกแบบสอบถามทุกท่าน และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูง

Search