การฝึกอบรมเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับเจ้าหน้าที่ ปส.

Search