กิจกรรมการรับฟังความเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ : เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว.มทส.) จังหวัดนครราชสีมา

 

กฎกระทรวงเกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

Search