สัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี และการบังคับใช้กฎหมายของ ปส. (Inspection and Enforcement By Regulatory Body)

 1. กำหนดการสัมมนา USE
 2. business flow_edit4_21Jan62
 3. flow งานเลขานุการและพันธกรณี edit3
 4. PM การอนุญาต as 15 April 63 ไม่มี flow
 5. PM การตรวจสอบ แก้ไข 20 April 63
 6. รายการเอกสารคุณภาพ ตาม PM ออกใบอนุญาต -2020-07-31
 7. รายการเอกสารคุณภาพ ตาม PM ตรวจ.docx
 8. PM-NRI-03 การติดตามผลการตรวจสอบ_ไมีมี flow
 9. Enforcement Quiz Handout
 10. โจทย์การบังคับใช้กฎหมาย_USE_11 Sep 63
 11.  PM-LAG-01 การบังคับใช้กฎหมาย
 12. สัมมนาเดือน กันยายน 63_18 August 63
 13. Enforcement Quiz Presentation

 

Search