การปรับปรุงพันธ์พืช โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 

ชื่อบทความ   การปรับปรุงพันธ์พืช โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผู้แต่ง  วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

Search