การควบคุมกำจัดแมลงวันผลไม้โดยเทคนิคแมลงที่เป็นหมันด้วยรังสีบนดอยอ่างขาง

 

ชื่อบทความ    การควบคุมกำจัดแมลงวันผลไม้โดยเทคนิคแมลงที่เป็นหมันด้วยรังสีบนดอยอ่างขาง 
ผู้แต่ง สงวน จิระวัฒนพงศ์ 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2531 

Search