การเปลี่ยนสีของอัญมณีเมื่อฉายรังสี

พิมพ์

 

ชื่อบทความ    การเปลี่ยนสีของอัญมณีเมื่อฉายรังสี 
ผู้แต่ง  วัลลภ บุญคง 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2531