ประวัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

 

ชื่อบทความ    ประวัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 
ผู้แต่ง  ยุทธพงษ์ บุษมงคล
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2531 

Search