การสร้างเครื่องวัดรังสีแบบหิ้ว

 

ชื่อบทความ    การสร้างเครื่องวัดรังสีแบบหิ้ว 
ผู้แต่ง  สุรชัย พงษ์เจริญสุข 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2532 

Search