รังสีช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์น้ำยางธรรมชาติ

 

ชื่อบทความ    รังสีช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์น้ำยางธรรมชาติ 
ผู้แต่ง  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2533 

Search