การผลิต Antibody จากสัตว์ทดลอง

ชื่อบทความ       การผลิต Antibody จากสัตว์ทดลอง
ผู้แต่ง ธีระพร สาราณียะธรรม
ที่มา ข่าว พปส. ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2533 

Search