การใช้ประโยชน์จากรังสีในทางการแพทย์

 

ชื่อบทความ       การใช้ประโยชน์จากรังสีในทางการแพทย์ 
ผู้แต่ง  สุวิมล แก้วพิลา 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2533 

Search