การศึกษาวิธีการลดปริมาณยูเรเนียมที่ติดปนในไตรโซเดียมฟอสเฟตที่ได้จากกระบวนการแปรสภาพแร่โมนาไซต์ไทย

 

ชื่อบทความ       การศึกษาวิธีการลดปริมาณยูเรเนียมที่ติดปนในไตรโซเดียมฟอสเฟตที่ได้จากกระบวนการแปรสภาพแร่โมนาไซต์ไทย 
ผู้แต่ง  กาญจนา ศิริอุปถัมภ์ และปรารถนา คิ้วสุวรรณ 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534

Search