การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ยูเรเนียม ทอเรียม และแรเอิร์ทในแร่โมนาไซต์ของไทยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน

พิมพ์

 

ชื่อบทความ       การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ยูเรเนียม ทอเรียม และแรเอิร์ทในแร่โมนาไซต์ของไทยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน 
ผู้แต่ง  อาภรณ์ บุษมงคล, วิบูล ลีลานุพันธ์, นิตยา รัตนเลิศ, ปรารถนา คิ้วสุวรรณ และกุศล ศรีชม 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534