การออกแบบและไฮโดรนามิคส์ของมิกเซอร์เซ็ทเลอร์

 

ชื่อบทความ       การออกแบบและไฮโดรนามิคส์ของมิกเซอร์เซ็ทเลอร์ 
ผู้แต่ง    จารุณี ไกรแก้ว 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2534 

Search