เทคนิคการวิเคราะห์ ไอ ซี พี : Inductive Coupled Plasma)

 

ชื่อบทความ       เทคนิคการวิเคราะห์ ไอ ซี พี : Inductive Coupled Plasma) 
ผู้แต่ง  กาญจนา ศิริอุปถัมภ์ 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2534 

Search