ทารกในครรภ์กับรังสี

 

ชื่อบทความ      ทารกในครรภ์กับรังสี 
ผู้แต่ง สมบุญ จิรชาญชัย และ พีระศักดิ์ สุนทรนนท์ 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2534 

Search