ศัพท์นิวเคลียร์: เครื่องเร่งอนุภาค (Accelerator); เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (Nuclear Reactor)

 

ชื่อบทความ       ศัพท์นิวเคลียร์: เครื่องเร่งอนุภาค (Accelerator); เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (Nuclear Reactor)
ผู้แต่ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2534 

Search