การศึกษาผลของดอปเลอร์แบบสัมพัทธภาพ จากปฏิกริยา 10B (n,α)7 Li

 

ชื่อบทความ       การศึกษาผลของดอปเลอร์แบบสัมพัทธภาพ จากปฏิกริยา 10B (n,α)7 Li 
ผู้แต่ง  สมพร จองคำ, วราวุธ ขจรฤทธิ์ และวันชัย ธรรมวานิช 
ที่มา  ข่าว พปส. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2534 

Search