คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และรวบรวมข้อกฏหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุฉบับที่ 1

 แบบฟอร์มตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แบบฟอร์มตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ ในการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453 ลว. 3 ตุลาคม  2561

คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มแต่ละวิธี

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีคัดเลือก

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding, e-market)

วิธี e-bidding

วิธี e-market

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงานการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

คู่มือปฏิบัติงานบริหารพัสดุ

  • ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

(ตามบันทึกข้อความ สลก.กพด. ที่ อว 0502/ว435 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564)

      ♦  กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

      ♦  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

      ♦  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

คู่มือการปฏิบัติงาน การรับทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

 

Search