แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 02

ตามกฎกระทรวง ข้อ 6(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบหลักสูตรที่เลขาธิการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

62

000001

Search